Divideix I Venc
 • Indica en que consisteixen els següents termes del Algoritme de Divideix i Venceràs: Dividir,Vencer i Combinar. Sergio Añón
 • Quin és l'objectiu de l'algorisme partició? José Espasa Saval
 • Nomena algunes millores per a l'algoritme Quicksort. Ignacio Pacelli
 • Explica quin és l'objectiu del rehashing en les taules Hash, quines són les seues fases? Manel Lurbe Sempere
 • Que ocorre si fem una divisió desequilibrada en el algoritme Mergesort? Carlos Herrero Barberá
 • Quan vegem la necesitat de implementar una TablaHash ? son tot avantatges? Manuel Martinez
 • Esmenta el millor i el pitjor cas del algorisme quicksort i els seus costos. Carlos Izquierdo
 • En el cas del algorisme de Selecció Directa, quin cost té en el seu pijor cas? Javier Cholbi Pascual
 • Quan podem denominar estable a un algoritme d'ordenació? Borja García Alonso
 • Esmenta algunes de les possibles millores de Mergesort. Joan Moltó Balaguer
 • Quina es la principal diferència entre l'algorisme Mergesort y el Quicksort? Sergio Rubio Salvador.
 • Quan es preferible un algorisme​ amb cost quadratic a un amb cost lineal? Julian Piqueras Gozalbes.
 • Defineix què és i per a qué serveix un MAP. Izan Catalán Gallach.
 • A l'algorsime Quicksort, quins són els passos de la recursió per a ordenar un subvector? Álvaro Salvador González.
 • Què permeten els vectors i funcions utilitzats en les taules de dispersió? Roser Fuster.
 • Que és el factor de carrega d'una taula Hash i per a que ens pot ser útil? (Pau Montoro González)
 • En el algoritmo de selección, ¿cuáles son el mejor, el medio y el peor caso? Carlos Martínez Leante
 • Imagina que volem guardar expedients de molts alumnes en una universitat. Què s'ha de fer si volem putejar al secretari de alguna facultat quan parlem de taules hash ? Alexis Gil Calatayud
 • Que ens indica si una taula Hash esta funcionant correctament? I com es pot saber com de repartits es troben els elements (depenen de la proximitat a la mediana)? Ivan Marsal Mascarell
 • Que representa la clau en una taula Hash ? Pablo Jiménez Izquierdo
 • Esmenta i explica els dos mecanismes per a tractar les col·lisions. Iván Cardona Maroto
 • Quines propietats ha de complir una funció de dispersió?. Miquel Bravo Simón
 • Quina és la finalitat i quan es posa en marxa la funció Rehasing en les taules hash? Fernando Alcina Sanchis
 • A què ens referim amb perfect hashing? Israel Palma Sebastià
 • Comenta breument el funcionament de la implementació d'una taula Hash (amb l'ús dels mètodes corresponents) Héctor Lloria Jaén
 • Quins avantatges i desavantatges tenim quan volem implementar un Map amb llistes enllaçades o amb vectors? Carles Sastre Pérez
 • Per què es poden produir col·lisions en les taules Hash? Pablo Domingo
 • Els teoremes mestres es poden aplicar per a calcular el cost de qualsevol algorisme recursiu? Es poden utilitzar tambe en algorismes iteratius? Héctor Izquierdo Ros
 • Quins són els passos a seguir en una recurrència divisòria per a usar el teorema mestre? Juan Jordá Pérez
 • Quines són les característiques principals d'una taula de dispersió? Sergio Bru Vidigal
 • Quin es el pivot ideal per a l'algorisme de partició? Maria Ribes de la Concepción
 • Quins són els paràmetres que caracteritzen una taula de dispersió (Hash)? Gonzalo Rico Martínez
 • Esmenta el millor i el pitjor cas de l'algorisme selecció i els seus costos. Imanol Carbonell
 • A través de quin parámetre d'un Map accedim a un valor? Eric Ferrando
 • Existeixen diversos algorismes d’ordenació que no estan basats en comparacions. Per exemple, que fa l’algorisme bucket sort? Josep Rubio Gonzalez
 • Quin es el cost de de cercar, inserir o esborrar en una implementació d’un Map amb un vector miguel tortosa calabuig
 • Quan podem dir que un algorisme d'ordenació és estable? Dels algorismes vists al tema, quin o quins es poden implementar de forma estable amb major facilitat? Guillermo Olmeda Zurriaga
 • Calcula el cost (cas millor) de Quicksort? Tm(n) = {k; n=1} o {2Tm(n/2)+n+k; n>1} Pau Sastre Pons
 • Quina és la funció del pivot al algorisme d'ordenació Quicksort? Jordi Almendros Granero
 • En que cosisteix el cost amortizat d'una funció? Christian Millan Isasi
 • En quins casos es el cost del Algoritme de Divideix i Venceràs constant? Javier Muñoz Alcázar
 • Quins pivots s'escullen habitualment a l'algorisme de partició? Javier Ruiz Vila
 • Quan es millor mergesort o quicksort depengent del cost de la comparació? Rafa Castelló Giner
 • Escribir el código de el método Mergesort . Alejandro Andion Pereira
 • Si quiero manipular una alcachofa que se encuentra en un mogollón muy grande de verduras, elegiré inserción() y selecciónDirecta() como los métodos mas apropiados para insertar o seleccionar mi alcachofa. Es eso Correcto? Justifica la respuesta. #Zappala
 • foto
 • 58a631dffc668d4b923cd088701e253bo.jpg##Jose Alapont Casañ
 • Quin és el principal motiu pel qual l'algorisme mergesort funciona millor (menys cost temporal) que el quicksort amb cert tipus de dades com per exemple les cadenes? Vicent Ahuir Esteve
 • Quin és l'objectiu de les taules de dispersió? Sergio Turo Roldán
 • En quins casos l'algoritme mergesort és millor que el quicksort? Borja Soriano Maiques
 • Com s'anomena el proces per aconseguir un algorisme iteratiu a partir d'un algorisme recursiu d'una sola crida? Daniel Aibar Gimenez
 • Quin es el cost d'una multiplicacio de matrius quadrades de forma directa? I si multipliquem per blocs? Francesc Sanchez
 • Quin será el cost de l'algoritme d'ordenacio Mergesort amb la divisió equilibrada de subproblemes? I si no es equilibrada? Saúl Cerdá Peris
 • Quins valors serien òptims per al factor de càrrega? Javier Chorro Bisquert
 • Explica breument els tipus de costos amb els que es pot mesurar una taula Hash. Ferran Mora Espí
 • Principals inconvenients de les taules de dispersió amb adreçament obert. Jonàs Escrivà Garcia
 • Quins advantatges o inconvenients te la implementació de una taula de dispersió amb llistes amb PI respecte la implementació amb llistes directes? Teófilo Gómez Artal
 • Esmenta alguns dels inconvenients de la utilització de l'algorisme Mergesort. Rubén Vivas Alegre
 • En què consisteix el problema de selecció i com el podem solucionar? Juan Ignacio Soler Suárez
 • Comenta breument quines serien les possibles millores de quicksort. Roberto Antonio Diaz Montalvo
 • Quants parells conté com a màxim una cubeta en una taula de dispersió amb adreçament obert? I en taules amb encadenament? Jorge López Ribes
 • Una taula amb M elementes i N cubetes, quin es el seu cost espacial? Vicent Castell Puertas.
 • Como se calcula el factor de càrrega? Daniel Stanislowsky
 • ## En quins casos cal modificar la configuració de la memòria virtual de la JVM per augmentar el espai reservat en memòria? ##Francesc Fernandez Costa
 • En un map es permitixen claus repetides ? ##Fernando Alcina Sanchis
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License