Jerarquia Java

Preguntes proposades per a la prova de classe

* Quina diferència hi ha entre 'extends' i 'implements' ? Què significa que una classe "extends" d'un altra ? Alexis Gil Calatayud

* Què defineix un TAD? Cadar Nicolae Andrei

* Què és una EDA? Joan Moltó Balaguer

* En què es diferencien la composició i l'herència? Pablo Domingo Redolar

* Quins són els advantatges de dividir el codi en paquets? Ivan Marsal

* Si la classe A hereta de la classe B i la classe B implementa la interfície C, A podrà accedir a tots els métodes de B, però també haurà d'implementar els métodes de la interfície C? Héctor Izquierdo Ros

* Implementa un meto que dada una Cola y un elemento ,compruebe si está en la cola. Alejandro Andion Pereira

* Què defineix un tipus abstracte de dades (TAD)? Pau Montoro González

* En una llista amb Punt d'Interés, quina és l'instrucció que es veu beneficiada (menor cost) de passar de PI a antPI? Quin és el motiu? Vicent Ahuir Esteve

* Que es més eficient i perquè en les llistes amb punt d'interés(PI): l'ús de llistes enllaçades o l'ús d'arrays? Manel Lurbe Sempere

* Quins són els advantages d'utilitzar una llista amb punt d'interès? Carlos Herrero Barberá

* Com podem millorar el cost d'una llista enllaçada per óbtindre l'últim node(pasar d'un cost lineal a constant). Manuel Martinez Baños

* Quan implementem la inferficie java.lang.Comparable<T>, quin és el mètode que hem de implementar, quin rang de valors torna i que volen dir? Fernando Alcina Sanchis

* Quines són les diferències i quina és la funció en un codi de "==", equals(), compareTo() i compare() ? Izan Catalán Gallach

* Per a que usem el disseny d'una EDA en Java? Josep Rubio Gonzalez

* La cua de prioritat es pot implementar amb una llista amb punt d'interés o amb un monticle (heap). Perquè pot interessar dues maneres d'implementar diferents? Pot haver més formes d'implementar-se una cua de prioritat? Pau Sastre Pons

* En les llistes enllaçades amb punt d'interes, podem perdre dades a l'afegirne de noves? Com podem evitar-ho? Javier Muñoz Alcázar

* Per a què serveix la interfície List? Israel Palma Sebastià

* La jerarquía de una EDA es pot reutilitzar per a dissenyar noves clases vía :Import , Composició (TE UN), Herència (ES UN) ¿En que situacions s'usen cadascuna? Sergio Añón Montón

* Quina es la classe arrel de tot arbre de la jerarquía de classes de Java? Jordi Almendros Granero

* Per a què serveix la interfície Deque? Juan Jordá Pérez

* Per què fem ús d'interfícies en Java? Héctor Lloria Jaén

* Es pot instanciar una interfície genèrica amb un típus bàsic en Java? Per què? En cas afirmatiu, planteja un exemple. Guillermo Olmeda

* Per a què serveix la interfície map? Miguel tortosa

* Quines implementacions existeixen en la interfície Set? Javier Cholbi

* En que consisteix la herència? Quins tipus d'herencia hi han? Quines són les seues diferències? Christian Millan

* Quina és la diferencia que hi ha entre insertar o eliminar una dada en una llista i una cua? Sergio Bru Vidigal

* Escribe en codigo como se crea e inicializa una pila (queue) de Strings con dos nombres. Rafa Castelló

* Quines interfícies existeixen un nivell per baix de l'interficie Collection? Juan José Pastor

* Se pueden utilizar los metodos desencolar y primero en caso de que la cola este vacía. Justifica tu respuesta. Daniel Stanislowsky

* Que podem fer si necessitem una extensió d'una interficies? Fica un exemple, en codi, de com fer-ho? Sergio Rubio Salvador.

* ¿En el caso se requerirá implementar métodos, en la herencia con los métodos de la clase padre o en el caso de las interfaces? Carlos Martínez Leante

* Suposem que tenim 2 métodes en un programa amb un matéix objectiu, un amb cost lineal i l' altre amb cost logarítmic, ¿Com sería la implementació d' aquestos métodes per a aconseguir el menor cost posible? (suposem que la relació entre les dades en el cas lineal correspon a la constante que se suma al cost logarítmic) Zappala

* Esmenta i explica els diversos tipus de visibilitat que poden adoptar els atributs de una clase Java. Iván Cardona Maroto

* És posible trobar en la capçalera d'una classe l'extends de mes d'una classe? I de més d'una interfície? Carlos Izquierdo Torres

* Les clases poden importarse per paquets? En cas afirmatiu, com s'han d'importar? Sergio Turo Roldán

* Anomena les interfícies estàndard en la jerarquía de Java vistes a classe. Álvaro Salvador

* Què implementa la classe PriorityQueue de la biblioteca estàndard de Java? Ferran Mora

* Quantes interfícies poden ser implementades per una classe? Rubén Vivas Alegre

* Es possible per a una interfície definir atributs? I defenir capçaleres? Juan Ignacio Soler Suárez

* Sabent que es desitjable tindre un cost lineal en compte de un cost quadratic, sempre ocurreix aixi? O depenem d'algun altre factor? Carles Sastre Pérez

* Quina es la principal ventatja de una llista doblement enllaçada en front una llista enllaçada normal? Julian Piqueras Gozalbes

* Com es pot convertir una llista pi en una cua amb prioritat? Maria Ribes de la Concepcion

* Per a fer un bon codi quines tres regles n'hi ha que seguir? Si tenim una talla gran el codi com ha de ser? Jose Alapont Casañ

* Com es pot implementar un TAD?José Espasa Saval

* De quines formes podem importar classes en Java? I on s'ubiquen al codi?Roser Fuster Bertomeu

* Quant una estructura de dades enllaçada (Coles) és més eficient que una estructura en array? En quin cas escollim un tipus d'estructura o altra? Francesc Fernandez Costa

* Es pot definir més d'una classe en un fitxer? En cas afirmatiu, quantes classes podran ser públiques? Borja García Alonso

* A l'interfície cua de prioritat. Quin seria el cost de cada operació (els seus metodes) en una llista no ordenada? I amb una llista ordenada?Imanol Carbonell Marquez

* Quina utilitat te que el tipus abstracte extenga de Comparable en una cua de prioritat? Saúl Cerdá Peris

* Quines facilitats ens proporciona l'interfície List ? Pablo Jiménez

* Què ens ofereix la classe abstracta denominada "AbstractCollection"? Miquel Bravo

* Si tenemos una clase con una variable de nombre alcachofa, y dentro de esta clase tenemos un método que tiene una variable del mismo tipus de la variable de la clase y que también se llama alcachofa. Al escribir this.alcachofa, a que alcachofa nos referimos? Cual es la alcachofa global y cual la alcachofa local? Zappala

* Como se implementa un TAD conjunto en java? Ignacio Pacelli

* Que diferències hi ha entre els mètodes equals(), compareTo(), i compare() ? Borja Soriano Maiques

* Nomena 3 implementacions de Map. Vicent Castell Puertas

* Escriu breument les diferències entre els tipus de declaracions de variables que modifiquen la visibilitat: public, private i protected. Gonzalo Rico

* Cual es la inclusión de una clase en un package?? Ignacio Pacelli

* Menciona algunos tipos de packages en Java. Ignacio Pacelli

* De que pot dependre un EDA, per a ser el mes adecuat? Daniel Aibar Gimenez

* Qué és un tipus abstracte de dades (TAD) i una estructura de dades (EDA)? Roberto Diaz

* Com soluciona Java la inexistència de herència múltiple? Eric Ferrando

* Quina diferencia hi ha entre utilitzar un "implements" y utilitzar "extends" dins de una clase en java? Francesc Sanchez

* Quines son i en que consisteixen les operacions bàsiques d'una Cua? Jorge López Ribes

* De quina sencilla forma s'aconseguix una cua circular? Javier Chorro Bisquert

* Per a que serveix el comodí "*" en els imports de Java? Jose Garabal Esteban

* Una clase hereta d'altra i definim els seus mètodes amb el mateix nom que els de la clase de la que hereta. Si al implementar els seus mètodes volem fer referència als mètodes de la clase pare com ho fariem? Antonio Puchalt Alós

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License